Meny
 
Få CashPoints när du handlar på nätet
1 CashPoint = 1 NOK

Användarvillkor

OBS! Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du godkänner dessa villkor.

Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., tillhandahåller en shoppingtjänst (Tjänsten) som samlar olika onlineåterförsäljare med partnerprogram. När du registrerar dig för Tjänsten och handlar från dessa återförsäljare via Tjänsten kan du få en del av vinsten från partnerprogrammet som betalas till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., från dessa återförsäljare.

1. Juridisk kontraktsålder. DU MÅSTE VARA 18 ÅR ELLER ÄLDRE. Medlemmar måste vara fysiska personer som använder Tjänsten för personligt och icke-kommersiellt bruk: inga maskiner, skript eller automatiserade tjänster kan användas för att få de ekonomiska fördelar som uppnås genom användning av Tjänsten. Du kan endast ha ett konto. Eventuella dubblettkonton kommer att annulleras.

2. Partner (anslutna företag online). Nätbutikerna i Tjänsten (Partner) har gått med på att betala Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., en partner- eller hänvisningsavgift när en användare från webbplatsen Norwegian Reward eShop genomför ett kvalificerande inköp av varor eller tjänster från en sådan Partner via Tjänsten. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., har gått med på att ge dig en del av de avgifter som tas emot från Partners för Kvalificerande inköp i enlighet med dessa villkor (din rabatt). Enligt Avtalet anses ett köp vara ett "kvalificerande inköp" när alla villkor i erbjudandet från en Partner med avseende på detta köp, inklusive eventuell väntetid, uppfyllts. CashPoints* kan inte överlåtas eller överföras till tredje part.

3. Avgiftsbetalning. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. skickar dig CashPoints inom 15 dagar efter utgången av den kalendermånad då Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., mottagit en utbetalning från partnern. Det är ditt ansvar att kontrollera ditt konto regelbundet för att se till att rabatterna är korrekt krediterade och att kontosaldot är korrekt. Om du inte tror att en rabatt har krediterats ditt konto korrekt måste du vänta i minst 30 – men högst 90 – dagar efter det kvalificerande inköpet innan du per post kontaktar kundtjänst hos Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. Rabatter som ges kan justeras för returer, annulleringar och andra händelser. Sådana justeringar kan göras på ditt konto när som helst. Om du inte godtar justeringar som gjorts på ditt konto är den enda lösningen att avsäga dig Tjänsten. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. förbehåller sig rätten att avsluta alla konton vid missbruk eller bedrägeri, eller om du inte längre kan nås på den angivna e-postadressen. Konton som inte har varit aktiva under en period av sex månader kommer att avslutas.

Du kan komma att beskattas på sparade CashPoints, beroende på hur stort CashPoints-belopp du samlat på dig och på skattelagstiftningen i federala, statliga och lokala jurisdiktioner. Under alla omständigheter kommer du att vara ensam ansvarig för alla typer av skattekrav som kan uppkomma på grund av att du samlar eller tar emot CashPoints. För att vi vid behov ska kunna utfärda blanketten IRS 1099 kan vi dessutom be dig lämna viss personlig information. Om du underlåter att tillhandahålla oss sådan information kan vi välja att kvarhålla obetalda avgifter från CashPoints-betalningarna till dess att denna information ges.

4. Villkor för Partner. Partner arbetar fristående från, och kontrolleras inte på något sätt av, Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., kan tillhandahålla indexsidor eller annan beskrivning på vår hemsida för villkoren hos vissa dotterbolag, men detta är endast för information. Partners kan ha villkor eller begränsningar som avviker från eller tillkommer utöver de som beskrivs på sådana indexsidor eller i sådana beskrivningar. Vi ansvarar inte för att fastställa eller upprätthålla de rabattbelopp som erbjuds av någon Partner, eller för kraven i program eller erbjudanden från Partner. Varje Partner förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, ändra belopp eller procentandel av den rabatt de erbjuder, liksom villkoren för alla kvalificerande inköp, och Partner är inte skyldiga att betala någon bonus eller rabatt på vissa köp. Därför kan vi inte ge några garantier för att Partner deltar i tjänsten vid en viss tidpunkt, och vi ansvarar inte för om en Partner inte betalar rabatten för en viss transaktion. Vi ansvarar inte för att vissa återförsäljare kan komma att lämna Tjänsten. Förutom CashPoints lägger Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., även ut speciella rabattkoder eller reklamerbjudanden, till exempel fri frakt som förmån till medlemmarna hos Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. Dessa erbjudanden kommer från Partner och inte från Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. ansvarar inte för utgångna kuponger eller gamla kampanjer eller om någon Partner underlåter att ta emot sådana kuponger eller koder.

5. Webbplatser för tredje part Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. driver eller kontrollerar inte de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part, kampanjpartner eller deltagande Partner. Webbplatser och webbutiker från tredje part som nås via Norwegian Reward eShops webbplats ansvarar för alla aspekter av orderbehandling, orderhantering, försändelser och expediering, fakturering och kundservice. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., har inte någon del i de transaktioner som sker mellan dig och butiken du väljer att handla från. Om du köper varor eller tjänster från Partner blir du kund hos dessa butiker och måste därför rikta eventuella kommentarer, klagomål eller frågor om inköpen till dessa butiker och inte till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. Alla regler, policyer (inklusive personuppgiftspolicy) och rutiner för dessa återförsäljare gäller för dig när du använder dessa återförsäljares webbplatser eller lokala affärslokaler. Inga referenser till produkter eller tjänster från tredje part indikerar något stöd från Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc.

6. Information. Du ger Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., tillstånd att lämna ut information du har lämnat, eller information som Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., har inhämtat om ditt konto eller köpbeteende till tredje part. Sådan information kan ges (I) till agenter för Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. eller dess Partner, till exempel oberoende revisorer, konsulter eller advokater, (ii) att följa beslut eller krav från myndigheter eller domstolar, (iii) i de aggregerade marknadsföringstjänster för en annonspartner eller samarbetande återförsäljare, eller (iv) om det är nödvändigt för inlösen eller överföring av dina rabatter. Vidare ger du Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., tillstånd att ta emot eventuell kontoinformation från alla Partner, inklusive, men inte begränsat till, information rörande kvalificerande inköp, till exempel produkter som beställts, ordernummer, tidpunkt och datum för det kvalificerande inköpet och den e-postadress som angavs för det kvalificerande inköpet. Du godkänner att hålla Partner skadeslösa för alla uppgifter som lämnas till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc.

7. Ansvarsfriskrivning: tjänsten från Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. tillhandahålls i "befintligt skick" utan några garantier. I den mån lagen tillåter, friskriver sig Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. från alla uttryckliga eller underförstådda förpliktelser och garantier avseende tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för användning, förlust av regler eller rättigheter och underförstådda garantier som uppstår under handel eller utförande av tjänst.

Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. lämnar inga garantier eller förpliktelser avseende kvaliteten i eller korrektheten i annonser för de varor, produkter eller tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av partner eller leverantörer i samband med tjänsten. Dessutom önskar Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., vidta rimliga åtgärder för att förhindra införande av virus eller andra destruktiva material på webbplatsen för Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., lämnar inga garantier för att denna webbplats är fri från destruktiva material. Inte heller lämnar Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., några garantier för att tillgången till denna webbplats kommer att vara avbrotts- eller felfri, och Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., tar inget ansvar för skador till följd av att du har haft tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till, denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, att du inte haft möjlighet att samla in bonus genom att köpa varor hos en partner.

8. Ansvarsbegränsning. Inga andra bolag kommer under några omständigheter att hållas ansvariga för om Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., underlåter att fullgöra sina skyldigheter. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några som helst tillfälliga, indirekta, speciella, följdskador eller skadestånd, oavsett orsak och någon ansvarsteori uppstår i samband med tjänsten eller att du använder, eller inte kan använda, webbplatsen eller tjänsten eller köpet eller användning av produkter, varor eller tjänster från återförsäljare eller leverantörer, även om Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., eller ombud för dessa har informerats om risken för sådana skador, krav eller förluster och utan att detta får effekt på eventuella brister avseende huvudsyftet vid eventuell begränsad rättelse.

9. Skadeersättning. Du accepterar att hålla Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., dess moderbolag, dotterbolag, partner, chefer, direktörer och anställda skadeslösa från alla typer av anspråk, inklusive advokatkostnader i rimlig grad, som utbetalas till eventuell tredje part på grund av eller till följd av att du bryter mot denna policy eller att du eller andra som använder tjänsten genom ditt konto bryter mot regler eller rättigheter i fråga om immateriella rättigheter eller andra rättigheter som person eller enhet kan ha, eller till följd av att det finns hotande, ärekränkande, obscena, trakasserande eller stötande material i någon kommunikation från dig.

10. Uppsägning av eller förändringar i programmet. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., förbehåller sig rätten att när som helst säga upp tjänsten. Uppsägning av tjänsten skickas till den e-postadress du lämnat till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., under registreringsprocessen. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., ansvarar inte för underlåtenhet att meddela dig om uppsägning av tjänsten om detta beror på omständigheter utanför Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., kontroll, inklusive fel i ditt e-postprogram, felaktig e-postadress, att du inte läser e-post på webben eller att du underlåtit att informera Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., om ändrad e-postadress.

11. Ändringar av villkor. Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., kan ändra dessa villkor från tid till annan, med eller utan förvarning, och det faktum att du fortsätter att använda tjänsten efter sådana ändringar ska betraktas som att du godkänt dessa ändringar. Det är ditt ansvar att kontrollera avsnittet Villkor på webbplatsen för Norwegian Reward eShops webbplats regelbundet för att kontrollera om detta avtal har ändrats. Om du inte samtycker till ändringar av avtalet ska du omedelbart sluta att använda Tjänsten.

12. Uppsägning. Din användning av Tjänsten omfattas av användarvillkor. Om du eller någon som agerar för din räkning, underlåter att uppfylla villkoren, gör försök till bedrägeri eller missbruk i samband med insamling eller inlösen av bonus, eller ger felaktig information till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., eller dess Partner, kan detta leda till att din användning av tjänsten avslutas, att ditt konto hos Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., annulleras och/eller att du förlorar insamlad bonus.

13. Tvister eller fel. Alla frågor eller tvister som rör Tjänsten ska skickas skriftligen inom 60 dagar efter den kvalificerande transaktionen till Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc., till denna adress: Incentive Networks, attn: Customer Service, P.O. Box 855, Shelton, CT 06484. Alla sådana tvister ska lösas genom Incentive Networks, en division hos Webloyalty.com, Inc. efter eget gottfinnande.

*CashPoints är den valuta Norwegian Reward använder för att betala lojalitetspoäng till sina medlemmar. 1 CashPoint = 1 NOK. Mer information om CashPoints finns i https://se.norwegianreward.com/omreward

×

Logga in

Logga in med din Reward-profil för att handla genom Reward eShop.
Bli medlem här!

Shoppa

Handla i en av våra flera nätbutiker där du kan tjäna CashPoints.

Få CashPoints

När du har genomfört ditt köp hos nätbutiken kommer du att få dina CashPoints inom senast 90 dagar (oftast mycket tidigare).

×

Mina favoriter